×
Gabinet Zmian
Gabinet Zmian

RODO

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Psychoterapii "Lel" Urszula Sokalska-Goleń z siedzibą w Chorzowie. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisząc na adres e-mail:urszula.sokalska@gabinetzmian.pl

Cele i podstawy przetwarzania. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:

  1. W celu wykonania i rozliczenia zawartej umowy o skorzystanie z/ świadczenie usług terapeutycznych, na podstawie tej umowy oraz obowiązujących przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b i c RODO);

  2. W zakresie danych szczególnych kategorii, w tym w szczególności danych dotyczących zdrowia, będą one przetwarzane w celu realizacji umowy w oparciu o Pani/Pana zgodę.

  3. W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz w celu obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację mojego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Odbiorcy danych

W przypadku konieczności wystawienia faktury za świadczone usługi Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane mojemu podwykonawcy, czyli podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe w moim imieniu, którym jest podmiot świadczący usługi księgowe. Powyższy zapis nie dotyczy to osób, które za świadczone usługi pobierają paragon fiskalny.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dostawcom usług zapewniającym Gabinet Zmian odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie świadczeń (np. dostawcy usług informatycznych czy płatności elektronicznych)

Przekazanie danych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Państwa Trzeciego w przypadku korzystania przez Panią/Pana z komunikacji z Administratorem za pomocą poczty e-mail, przy czym Google z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest podmiotem który korzysta z certyfikacji Privacy Shield, co gwarantuje odpowiedni stopień ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane będą przechowywane:

  1. do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy;

  2. wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie, rachunkowości i prawa podatkowego.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

  4. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień przysługujących względem Administratora, proszę o kontakt mailowy pod adresem wskazanym w punkcie I.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu świadczenia usług.